Raha PEN رها پن

 

Register | Sign In | Password Forgotten? | Site Map | RSS | Tell a Friend | About Us| Contact Us | Home

 

 

نام نویسی | ورود برای انتشار | بازیابی کلمه ی عبور  | نقشه ی سايت | آر. اس. اس | رها پن را به دوستان خود معرفی کنيد;


Do you wish to join RAHA’s independent writers’ home?

آیا می خواهید به رها پن خانه ی نویسندگان آزاد بپیوندید؟


 

پذيرش سايت > فارسی > نقد ادبی > خواندن و نوشتن

خواندن و نوشتن

از كتاب خواندن و نوشتن ( مهندسي ادبيات افغانستان)/ دو

جمعه 14 مه 2004, بوسيله ى کامران میرهزارSend this page to your friends
این صفحه را به دوستانتان بفرستید
;
;

مسير اين نوشته از تبعيد آغاز مي شود وتلاش مي كند تا در اين مسير جنبه هاي گوناگون نويسنده و خواننده را بنماياند، پرداختن به مهندسي انساني و محك زدن ريخت و صورت بندي ادبيات،جايي كه يكي مي نويسدو يكي مي خواند، يكي مي آفريند و يكي با خواندن جهاني ديگر را پيش روي نوشته مي نهد، بايد نوشته اي باشد تا خوانده شود و بايد خواننده اي باشد كه به نوشتن معنا دهد و آن را بيافريند، بازي جاويداني كه بايد در حضور مابعدالطبيعي خواندن و نوشتن رسم شود و به جريان در آيد.

اكنون سال هاست كه بر شانه هاي مردم افغانستان معنايي به مهاجرت پيوست، از مهاجرت به تبعيد و در تبعيد به نوستالژي بنيادين چقدر نان در غربت شور به دهان مزه مي كند دانته؛ و البته تكه تكه شدن و نايكپارچگي يك ملت نيز.

اين روزها هشدار دهنده ترين و نگران كننده ترين روزهاي سرنوشت افغانستان است. سرگرداني و تبعيد وگرسنگي و حضور مداوم مرگ، هم مردم به وضوح تكه تكه مي شوند وهم ادبيات به بند كشيده شده است. چه براي آناني كه اين حدود جغرافيايي را ترك كرده اند و چه آناني كه ترك نكرده انددر هر حال ادبيات تبعيد براي هر دو معنا مي كند در هر حال هر دو از خواندن فاصله گرفتند و نوشتن گم شد، اين كه كسي بيافريند و كسي ديگر آ فريدن را معنا دهد . من ترجيح مي دهم از نوشتن شروع كنم، از جايي كه نويسنده نتوانست كه ادبيات بيافريند و نويسنده نوشتن را از دست داد، كلمات اين پي هاي نوشتن از نويسنده فاصله گرفت، جدا شد و نويسنده تن به نابرابري داد، نويسنده در عصر معاصر نتوانست برابر باشد چرا كه خواندن از ميان رفت و نويسنده ننوشت. افغانستان اولين امكان خود يعني خواندن ونوشتن را از دست داد ، اين روزها براي همين هشداردهنده ترين و نگران كننده ترين روزهاي سرنوشت افغانستان است.

از سويي خواندن و نوشتن دست به دست نشد و از سويي نسل امروز تصور مي كند ميراث عظيمي از خواندن ونوشتن دارد واين ميراث چون تقديري در وضعيت اكنون او داخل مي شود و فرهنگ و ژرف ساخت اجتماع او را حفظ و پويا مي كند اما وقتي او بر نوشتن تاريخي ديگر نمي نهد ، همان نوشتن از او فاصله مي گيرد ، بر مي گردد و در همان بلخ و بخاراي باستاني مي ماند و نويسنده و وضعيت امروز خواندن ونوشتن ، همان باستان بخارا و بلخ را در نوشتن از بين مي برد .

نويسنده بايد مي نوشت تا گذشته ي نوشتن را دست به دست مي كرد. حالا در وضعيت اكنون بشري به نويسنده ي نو چه تاريخي از نوشتن رسيده است؟ جز اين كه خود از ابتدا بنويسد و تاريخ ديگر را در نوشتن ديگر از ابتدا بيافريند. نوشتن ديگر به گمانم تنها نوشتن ديگر مي تواند براي آينده ي سخن در افغانستان راهي بيابد و سخن را از وضعيت اكنون آ ن خارج كند،وضعيت نو در نوشتن نو و ديگر تحقق مي يابد و در ارتباط بينابين با خواندن ديگر قرارمي گيرد اين نويسنده ي ديگر خواهد بود كه سخن را در مواجه با خواننده ي ديگر مي آ فريند و خواننده ي ديگر باز مي آفريند تا نويسنده بيافريند و اين ارتباطي نو براي خواندن و نوشتن خواهد بود، اين نويسنده ي ديگر سخن را با دانسته ها و دانش خواننده ي ديگر مهندسي خواهد كرد و سخن را از وضعيت ركود خارج مي كند.وضعيت اكنون صورت بندي انسان معاصر افغانستان را تراژيك به نمايش مي گذارد ، در حالي كه ادبيات نياز به كسي دارد كه بنويسد و كسي ديگر كه بخواند، يا كسي كه روايت كند و كسي كه روايت را بشنود .

گيريم كسي باشد كه بنويسد چه كسي خواهد خواند، يعني خواننده اي كه در افغانستان با مرگ سرو كار دارد چگونه مي تواند بخواند؛خواننده از ابتدايي ترين شرايط زندگي كردن برخوردار نيست، تا چه رسد به اينكه به كتاب و خواندن برسد، آن هم در شرايطي كه ديگر در افغانستان اثري از كتاب و چاپخانه نيست، در حقيقت يك سوي ماجراي نوشتن به وضعيت خواندن برمي گردد و اين كه او چگونه و در چه شرايطي زندگي مي كند. خواننده يا آفريينده ايي كه بايد برابر با نويسنده يا آفريننده باشد در سخت ترين شرايط زندگي تلاش مي كند تا از گرسنگي نميرد يا زير آوار جنگ و خشونت گروه هاي نظامي وطنش و ديگران از پاي در نيايد. به نظر من وضعيت نو نوشتن و سوي ديگر آن خواندن از همين جا بايد آغاز شود، از جايي كه نويسنده تنهاست و در تنهايي ست كه بايد بنويسد و البته مرادم از نويسنده مشخص است و حساب جمعي مديحه گو و ... جداست،

ابتداي سخن بايد از گفتگوي نويسنده با خود او صورت بگيرد، از وقتي كه خودش نوشت و خودش خواند و در ادامه نوشتن خود او خواهد بود كه تاريخ نوشتن تحقق مي يابد، گر چه اين راه اراده اي بزرگ و جانانه مي خواهد كه در تنهايي برگزار شود، در تنهايي هنگامي كه خواننده ي او نتوانسته كتاب و خواندن كتاب را حفظ كند.

نويسنده براستي در افغانستان داستان غمگيني دارد، نويسنده براي اينكه بهتر بنويسد به مهاجرت نرفت، نويسنده در مهاجرت به آوارگي و همان تكه تكه شدني تن داد كه هموطنانش تن دادند. نويسنده در مهاجرت از پيمان هايش براي نوشتن گذشت، نتوانست به راستي و برابري زندگي كند و لاي همان فرسايش همگاني فرسوده شد،آري نويسنده از پيمان هايش براي نوشتن گذشت، تن داد به آنچه از بيرون بر نوشتن تاًثير گذاشت در وقيحانه ترين شكل آن او نوشتن را در جهت منافع گروه هاي نظامي وطنش قرار داد، قلمش را فروخت تا بتواند چند روز عمر را كج دارو مريض زندگي كند و عملاًاز راه قلم زدن براي گروه هاي نظامي تبديل شد و از راه نوشته هاي دست چندم مداحي كرد و به پيكر ادبيات مهاجرت و ادبيات تبعيد ضربه زد. او يا چنان مداحي كرد كه با بنيان رها و آزاد نوشتن فاصله دارد يا كنج غربت و دور از زادگاه به همان اشكال پيش پا افتاده ي نوشتن پرداخت، با همان كلمات و اتمسفر كهن، بي هيچ تغييري و تلاشي براي ساختن نو، اشكالي كه در مرحله ي نهايي به همان حكومت جمعي بر جمع ديگر دامن مي زند و عملاً به ترويج ديكتاتوري سنت ياري مي رساند.

خواننده نيز مانند نويسنده در افغانستان داستان غريب و غمگيني دارد. در افغانستان خواننده مجالي نمي يابد كه از خشونت بگذرد و بخواند، گيريم كه نوشته اي باشد كه نيست، اوزير آوار خشونت دست و پا مي زند و براي نجات جان خود به راه هاي موقت و نا مؤثر متوسل مي شود، و يا مثل كالايي ميان قدرت ها دست به دست مي شود.

چه بايد گفت و از كجاي اين داستان غمگين روايت كرد، خواننده ي بي پناه در افغانستان دنبال جايي مي گردد كه هدف گلوله هاي برادرانش و ديگران نباشد، يا از زير فقر و خشكسالي بگريزد. در چنين جايي ديگر چه نشاني مي توان از خواندن و نوشتن و معمايي بنيادين آن يافت، در غربت و دور از زادگاه خواننده آن قدر به مشكلات شخصي پرداخت كه خواندن را گم كرد و از نويسنده، نوشتن را مطالبه نكرد.

حالا در اين وضعيت ركود چه بايد كرد، هنگامي كه نه نويسنده مي نويسد و نه خواننده مي خواند؟ حالا كدام يك آغاز مي كند، نويسنده يا خواننده، تا بازي جاويدان خواندن و نوشتن رسم شود، به نظر من اين حركت و بيرون از وضعيت ركود دو جانبه خواهد بود، گر چه بازي از نوشته آغاز خواهد شد يعني اين نويسنده است كه بايد بنويسد تا هنگامي كه آدمي سخن مي گويد و كلمه هست، حالا زمان ظهور نويسنده ي نو خواهد بود، چرا كه خواننده ي نو هم خواهد آمد، خوشبختانه مادر آستانه ي جابجايي نسل ها قرار داريم و نسل نو نويسنده و خواننده ي نو خواهد داشت، اين نويسنده بايد به گونه اي ديگر بنويسد، چرا كه خواننده و دانش اوتفاوت اساسي با نسل قبل دارد، اين نسل نو عضو هيچ گروه نظامي نيست. در تبعيد به بلوغ رسيده و با جنبه هاي گوناگون انساني تكامل يافته و بسياري از اشتباهات گذشته را نخواهد داشت، طبيعي است كه اين خواننده هر ادبياتي را نخواهد پذيرفت، سطح توقع او از ادبيات بارشد او بالا رفته و ادبيات سست و مديحه كنار خواهد رفت، او با مفاهيم انساني تر سرو كار خواهد داشت، صلح، آزادي و عدالت و ترقي. چرا كه به همه ي اين ها نياز دارد و آن را مي خواهد . نويسنده نو نيز از بستر همين جابجايي نسل و ديگر خواهي همگام با خواننده ي نو سر بر مي كند و مي نويسد، نه ...مديحه و

اطمينان دارم كه حالا هم اين ادبيات خواهد بود كه بي پروا و آزاد خواهد شد، چرا كه از مسير ژرف و مطمئن حركت كرده ، از اولين امكان همه ي آدم ها ، از ميان كلمات. مطمئنم كه ادبيات بزرگوارانه به خود رهايي را نقش مي زندو مسيرش را در زبان، اولين امكان همه ي آدم ها ، به دروازه هاي عدالت مي رساند

پذيرش سايت > فارسی > نقد ادبی > خواندن و نوشتن


Share this page  

Balatarin, BackFlip, BackFlip, BackFlip, del.icio.us, Bibsonomy, BlinkList, BlogMarks, CiteUlike, Digg, Diigo, DZone, Fark, FeedMeLinks, Furl (alt.), Google, Jots, Linkagogo, LinkRoll, Lycos, ma.gnolia, Markabboo, Netscape, Netvouz, Newsvine, NowPublic, PlugIM, reddit, Rojo, Scuttle, Simpy, SiteJot, Smarking, Spurl, Squidoo, Taggly, tagtooga, Wink, Wists

8 پيامهاى سخنگاه

 • خواندن و نوشتن 10 ژوئن 07:07, بوسيله ى jurgenliastr

  Thanks for sharing. i really appreciate it that you shared with us such a informative post..
  Logo Design
  Custom Logo Design

  پاسخ به اين پيام

 • خواندن و نوشتن 20 اوت 09:44, بوسيله ى timmellow

  Thanks for taking the time to discuss and share this with us, I for one feel strongly about it and really enjoyed learning more about this topic. I can see that you possess a degree of expertise on this subject, I would very a lot like to hear much more from you on this subject matter – I have bookmarked this page and will return soon to hear additional about it
  marni handbagsMedia Engine
  toe ring gold

  پاسخ به اين پيام

  • خواندن و نوشتن 25 اوت 22:01, بوسيله ى jimmy92

   بیشتر کودکان خواندن را تا سن ۷ سالگی می آموزند. خواندن فرایند پیچیده و جالب توجهی است که شالوده آن بر اساس مهارت های ارتباط کودک با جهان پیرامون از زمان تولد بنا نهاده می شود و به تدریج تا ۷ سالگی کامل می شود.

   jogos do mario

   پاسخ به اين پيام

   • خواندن و نوشتن 25 اوت 22:02, بوسيله ى jimmy92

    در بیشتر کودکان رشد مهارت های خاص ارتباطی در مراحل ابتدای آموزش زبان شکل می گیرد. فهرست زیر بر پایه پژوهش های جدید فرایند آموزش شکل گرفته است. هنگامی که ویژگی ها ی هر گروه سنی را می خوانید این نکته مهم را از یاد نبرید که تفاوت های بسیاری در شیوه یادگیری و مراحل رشد کودکان وجود دارد
    mensagens para orkut

    پاسخ به اين پيام

 • خواندن و نوشتن 5 اكتبر 11:46, بوسيله ى johnmartin

  From the perspective of a test developer, there is great variability with respect to time and effort needed to prepare a test. 70-236 / 70-237 / 70-238 / 70-241 / 70-270 / 70-271 / 70-272 / 70-284 Likewise, from the perspective of a test taker, there is also great variability with respect to the time and needed to obtain a desired grade or score on any given test.

  پاسخ به اين پيام

 • خواندن و نوشتن 17 اكتبر 21:53, بوسيله ى humtum

  نسخه های مختلف این تبلت می تواند سرویس کاملی را از خواندن فایل های PDF و یا حتی پخش فایلهای با فرمت MP3 را هم به شما بدهد. البته هنوز این تبلت به محصول نهایی تبدیل نشده اما اگر چند ماه صبر کنید احتمالا آن را در بازار پیدا می کنید. jogos online

  پاسخ به اين پيام

  • خواندن و نوشتن 5 نوامبر 10:59, بوسيله ى tinnas

   This has been a good thought, I like the way it was written and the meaning is highly appreciated, I just hope that many can be motivated from this.To convert pdf files to the formats you needed to , turn to pdf converter for mac | pdf converter | pdf to image || pdf to swf converter | pdf to Word | pdf to flash converter | convert pdf files | pdf to flash for mac | pdf to powerpoint converter | convert pdf to Word | pdf editor for mac | pdf to ppt for mac | pdf to Word for mac
   This article is very interesting. I will keep visiting this blog very often. M2ts converter m2ts converter | mts converter | I you’re your article.The things you have written sound very sincere and nice topics i am looking forward to its continuation. Many of us don’t know about this event. Blu Ray Ripper for Mac Mac OS X//| Blu Ray Ripper || Blu ray Converter // Blu ray Copy // Blu ray Cloner //blu ray maker Blu ray Maker // Blu ray Burner // Blu ray Backup / Rip Blu ray // Blu ray to AVI // backup Blu ray // Make Blu ray // Blu ray Backup // burn Blu ray // Convert Blu ray // Blu ray to HD | Blu ray to iPad // Thanks really thanks. blu ray to blackberry Thanks really thanks. ipad converter // pdf converter // pdf to images // AVCHD Converter // SWF Decompiler // Hulu Converter // mod converter // mts converter // m2ts converter

   پاسخ به اين پيام

 • خواندن و نوشتن 17 اكتبر 21:55, بوسيله ى humtum

  من سونی ریدر تاچ دارم برای یاددا شت با این قابل مقایسه نیست ولی عمر باتریش خیلی بیشتره به نظرم این برای یادداشت برداری توی کلاس مناسب تره خیلی هم خوشگله قیمتش هم خوبه کی بشه توی مدارس ایران هم عمومی بشه و پول راکتوری که هنوز هیچ برقی تولید نکرده و بی فایده بوده به این چیزها اختصاص داده بشه jogos de carros

  پاسخ به اين پيام

پاسخ به اين مقاله

Kabul Press

www.kabulpress.org

www.frogbooks.net

www.ipplans.com

 

Register | Sign In | Password Forgotten? | Site Map | RSS | Tell a Friend | About Us| Contact Us | Home

نام نویسی | ورود برای انتشار | بازیابی کلمه ی عبور  | نقشه ی سايت | آر. اس. اس | رها پن را به دوستان خود معرفی کنيد;


Copyright© Blog RAHA- World Independent Writers' Home 2000-2010/ Authors

کليه ی حقوق محفوظ و متعلق به رها پن خانه ی نویسندگان آزاد و نویسندگان می باشد