يك پيام بفرستيد - رها پن: خانه ی نويسندگان آزاد

Dari (Farsi)& Pashto  

Raha PEN: Home

Raha PEN: World Independent Writers' Home            English            Dari/ Farsi


پذيرش سايت > کارگاه ادبيات پيشرو > کابوس > يك پيام بفرستيد

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

  • کابوس

    15 ژوئن, بوسيله ى Zaki Fazel
    شب های زمستان با این درازی دیگر برایم دلگیر کننده شده است.امشب هم دراز است هم سرد و هم تاریک.شب از نصف گذشته است ولی خوابم نمی آید، نمیدانم چه کار کنم ؟ وقتی بیرون ازاتاق می روم، همه جا را تاریک میبینم. هیچ چیز دیده نمی شود.فکر میکنم که در سیاه چال تاریک هستم. دوباره بطرف اتاقم روان میشوم.
    این شب هم مانند همان شبی است که خواب به چشمانم نمی آمد. آن شب هم تا دیر ها خوابم نبرد.بالاخره به خواب رفتم.ای کاش خوابم نمی برد. در خواب دیدم که خوابم نمی آید. کوشش برای خواب بردن به جایی نرسید.حیران مانده بودم که این شب را چطور در بستر خواب بگذرانم؟
    من که از طفلی به (...)
اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟

(براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) پيوند هايپرتكست

اگر پيامتان راجع به يك مقاله چاپ شده يا به يك صفحه اى كه داراى اطلاعات سودمندى است مربوط ميشود، خواهشمند است عنوان صفحه وآدرس آنرا در زير مشخص كنيد

(اختيارى) كى هستيد؟

Copyright© Blog RAHA- World Independent Writers' Home 2000-2008/ Authors